⏯ علائم شورش اجتماعی هویدا شده است. ازدواج های ساندویچی در راهند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدکتر ابراهیم فیاض: علائم شورش اجتماعی هویدا شده است. ازدواج های ساندویچی در راهند.. در دوره سرمایه داری فقط اشراف می توانند ازدواج کنند. کو جمهوری اسلامی؟ کو عدالت؟ چی شد بحث های عدالت خواهانه انقلاب تبدیل شد به رستگار کردن اشخاص؟ مملکت همه اش عرفان شده..

این تجاوزهای قشر پایین جامعه، نشانه های شورش اجتماعی است.