⏯ فیلم و سخنان پزشکپور درست برای امروز ایران است!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامهشدارهای محسن پزشکپور نماینده آخرین دوره مجلس ملی: با مجلس ایران چه کردند؟ با قوه مقننه ایران چه کردند؟ فریاد را ممکن است برای مدتی بتوان در سینه خفه کرد ولی بالاخر فریادها از سینه ها بیرون می آید، بالاخره فریادها از پشت میله های زندان بیرون می آید، بالاخره فریادها از پشت دیوارها بیرون می آید و آنگاه فریادها به عُصیان تبدیل می شود!