⏯ کسبه بنادر هم به اعتراضات مردم پیوستند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامتجمع اعتراضى کسبه بندر جسم(قشم) به دلیل بسته شدن گمرک