⏯ مشک‌های گازوئیل که بوسیله کانتینر و بصورت سازمان یافته توسط مافیای سوخت (سپاه) در تیراژ بسیار وسیع از بنادرِ بلوچستان به خارج از کشور قاچاق می‌شوند اما سوخت‌بران بلوچ بخاطر چند گالن گازوئیل به رگبار بسته می‌شوند!

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممشک‌های گازوئیل که بوسیله کانتینر و بصورت سازمان یافته توسط مافیای سوخت (سپاه) در تیراژ بسیار وسیع از بنادرِ بلوچستان به خارج از کشور قاچاق می‌شوند اما سوخت‌بران بلوچ بخاطر چند گالن گازوئیل به رگبار بسته می‌شوند!