⏯ ناصرعونی پدر جغوربغور اصل زنجانی

پایگاه خبری / تحلیلی نگامناصر عونی را در زنجان با نام پدر جغوربغور اصل زنجانی می شناختند و نوع پخت این غذای لذیذ توسط او شگردی بود که در جای دیگری نمی توانستید بیابید.

زنجان بروید و جغوربغور نخورید نصف سفرتان برباد است! ناصرعونی چند روز پیش به رحمت خدا رفت تا آخرین نفر از نسل خودش باشد.