⏯ نمایی نزدیک از انبار که در بیروت منفجر شده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – نمایی نزدیک از انبار که در بیروت منفجر شده است ، همراه با آتش سوزی و انفجارهای کوچکتر که منجر به انفجار بزرگتر شده است را نشان می دهد.