⏯ وقتی محمد یزدی و جامعه مدرسین بر خلاف نظر رهبری علمای شناخته شده را هتک حرمت و تکفیر می کنند

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموقتی محمد یزدی و جامعه مدرسین بر خلاف نظر رهبری علمای شناخته شده را هتک حرمت و تکفیر می کنند