⏯ یکی از بچه های دانشگاه تهران که پسرخالشو توی سقوط هواپیما از دست داده

پایگاه خبری / تحلیلی نگامانقدر سازش سوز و درد داشت که میشد ساعتها کنارش نشست و اشک ریخت