⏯ چند هزار آقازاده در خودروسازی ایران مدیر هستند؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام۷۰ درصد مدیران خودروسازی ایران آدم‌های سیاسی هستند. هزار میلیارد تومن هزینه تصمیم گیری‌های سیاسی!