⏯ کارگران هفت تپە نمونە بارز اتحاد و همبستگی برای رسیدن بە خواستهای خود را بە نمایش گذاشتەاند.

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماعتصاب و راهپیمایی جمع زیادی از کارگران هفت تپه در داخل محوطه شرکت هفت تپه در دهمین روز اعتصاب! کارگر هفت تپه! اتحاد اتحاد! نه رستمی نه بیگی! شرکت بشه دولتی، مطالبات کارگران در این اعتراضات: پرداخت فوری حقوق و مزایای معوقه، جلوگیری از تجزیه شرکت و املاک، لغو خصوصی سازی و واگذاری شرکت به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران هفت تپه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و لغو احکام صادره و تعقیب قضایی علیه کارگران و حامیان آنھا.