⏯ گارگران هپکو امروز درتجمع اعترضی خود درمرکز شهر تجمع کردند و ریل راه آهن رامسدود کردند

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگارگران هپکو امروز درتجمع اعترضی خود درمرکز شهر تجمع کردند و ریل راه آهن رامسدودکردند اعتراض کارگران به وعده های دروغ مسئولین وپرداخت نشدن معوقات مزدی است