⏯ گروهی ازجوانان تهران هرروز به یکی ازمحله های فقیرنشین رفته وبچه های آنجا را نوازش واصلاح میکنن

پایگاه خبری / تحلیلی نگامگروهی ازجوانان تهران هرروز به یکی ازمحله های فقیرنشین رفته وبچه های آنجا را نوازش واصلاح میکنن