⏯ گفتار استاد محمد امجد درنقد اهل سیر و سلوک متوهم و ابلیس خو

پایگاه خبری / تحلیلی نگامحضرت آیت الله امجد به بنده امر پدرانه فرمودند در نقد معممان ای که خودشان را استاد سیروسلوک می دانند

و مریدانی عوام از طلبه های حوزه و دانشگاه دارند و خودشان را به علامه طباطبایی و از طریق ایشان به آقاسیدعلی قاضی جهت جذب مریدخر می رسانند هرچه در توان دارم بکوشم.

بمنه وکرمه