⏯ گفتگوی علمی استاد محمد امجد با شیخ وحید هروآبادی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام الموقف سلاح و المصافحه اعتراف

مومن شهروند( حوزوی و دانشگاهی ،خداباور و خداناباور ) باید نسبت به امر عدالت و احقاق حق و ابطال باطل و ستم ستیزی موضع داشته باشد و سکوت و یا انفعال و یا بی تفاوتی نسبت به امر غیر (انسان ،جامعه و طبیعت ) ذنب لا یغفر است.