🔴تصویر سمت چپ: تسلیت روزنامه کثیر‌الانتشار آیدینلیک ترکیه به زبان فارسی به ملت ایران در پی گسترش ویروس کرونا 🔺تصویر سمت راست: اظهار شادمانی یک شبکه کثیرالانتشار ایران از شناسایی یک مبتلا به ویروس در ترکیه! با چه مقیاسی می‌توان فاصله‌ها را تخمین زد؟ روحیه فرومایه‌، غیر‌انسانی، نژادپرستانه و عقب ماندگی فرهنگی که در بین تعدادی از مزدوران قلم به دست در رسانه های دلواپس وابسته به حاکمیت ایران رخنه کرده است!