نگرانی کارگران برق رجا از تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی

نگام، کارگری- کارگران پیمانکاری برق رجاء می گویند: در حالی که دستمزد تیرماه را دریافت نکرده اند، نگران عدم پاسخگویی شرکت پیمانکار هستند.

جمعی از کارگران پیمانکاری برق شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در تماس با ایلنا از تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود ابراز نگرانی کردند.

این کارگران که دستمزد تیرماه خود را دریافت نکرده اندمی گویند: یک شرکت پیمانکاری که از ابتدای تیرماه با شرکت رجاء قرارداد بسته است، از پاسخگویی به کارگران طفره می رود و پرداخت دستمزد کارگران را منوط به پرداخت صورت وضعیت توسط رجاء می داند.

کارگران با بیان این که طبق قراردادهای پیمانکاری، شرکت ها موظفند تا سه ماه بدون پرداخت صورت وضعیت مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کنند می گویند: امکان سنجی مالی شرکت ها در هنگام عقد قرارداد، از وظایف کارفرمای مادر است و کارگران نباید هزینه ناتوانی مالی پیمانکاران را بپردازند.

از قرار معلوم حدود ۲۰۰ کارگر برق در شرکت مذکور مشغول به کار هستند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: