دستگیری ۱۸ نفر از کارکنان نخست وزیری ترکیه به ظن ارتباط با گولن

نگام، بین الملل- در چارچوب بررسی قضایی دادستانی کل آنکارا در مورد اقدام به کودتای گروه تروریستی فتو؛ ۱۸ نفر از کارکنان نخست وزیری ترکیه دستگیر شدند.

به گزارش مسئولین امنیتی ترکیه؛ نیروهای واحد مبارزه با قاچاق پلیس ترکیه ۱۸ نفر از کارکنان نخست وزیری را بنا به حکم دادستانی کل آنکارا در چارچوب بررسی های قضایی عوامل گروه موسوم به فتو یا طرفداران فتح الله گولن دستگیر کردند.

انتظار می رود که پس از پایان مراحل بازجویی دستگیر شدگان در اداره پلیس، این افراد برای بازپرسی به دادگستری انتقال داده شوند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: