شیخ الاسلام شهر

گویند شیخ الاسلام شهر ، شربه پاکرده ، وحکم بر ممنوعیت کنسرت درشهر داده. وحریم امامت را به ارض طوس محدود کرده است وفرموده که درشهر امام رضا توریزم وعیاشی جایی ندارد وکسی که کنسرت می خواهد ازاین شهر برود وکنسرت را مقابله با امام رضا(ع)دانسته است.
اونمی داند که حریم امامت پنجاه هکتار صحن ورواق و یا کل ارض طوس نیست بلکه حریم امام حریم کرامت وانسانیت است ( و لقد کرمنا بنی آدم  )، و او خود این حریم را با نسبت دادن الفاظی چون بزغاله وگوساله به ملت شکسته است ، درحالی که همه انبیاء و اولیای الهی مبعوث شدند تا نگهبان کرامت انسانی باشند ونبی مکرم اسلام فرمود: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
شیخ الاسلام شهر ازکدام شهید وانقلاب سخن می گوید؟! او که تادیروز انقلاب وامام وشهدا رابه استهزاء گرفته بود حال چه شده است که از انقلاب وامام وشهدا سخن می گوید؟ شاید فراموش نموده که کیست وچه کرده است ؟ ایشان با خطاب به مخاطبین پوپولیزم خود توریست را عیاش معرفی می کند و آنقدرنمی داند که توریست عیاش نیست بلکه یک محقق وجوینده علم است که با سفر به شهرها وکشورها می خواهد از فرهنگ وتمدن وقومیتهای آن شهر و دیار آگاهی یابد، و قرآن کریم در هفت جا به همین موضوع پرداخته « آیه ۴۴ سوره فاطر « اولم یسیروا فی الارض » «ودرسوره حج  « افلم یسیر وا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها  «سیر وسیاحت را سبب تعقل واندیشه وبالا رفتن سطح آگاهی وبینش انسانها دانسته امروزه اکثرکشورهای پیشرفته ازاین صنعت به خوبی استفاده می نمایند وبیشترین درآمد آنان ازهمین صنعت توریزم است، وکشورما به لحاظ جغرافیایی وبرخورداری ازفرهنگ وتمدن کهن می تواند یکی از بزرگترین کشورهای جهان در جذب توریست باشد ولی به جهت سیاست های غلط وافراطی ازاین صنعت مهم محروم است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: