داستان چاه جمکران و بارگاه رهبری هم چنان ادامه دارد

نگام ، سیاسی _ این عکس مربوط به زمانی است که پول های دو چاه جمکران را درآورده اند و شمارش می کنند.
البته زیر نظر چند ناظر و حسابرس و با تهیه صورتجلسه.
سال گذشته شش و نیم میلیارد تومان از این دو چاه بیرون آوردند. اینها پولهائی است که با تبلیغ خرافات، مردم بی پناه و درمانده از همه جا، برای گشوده شدن گره از کار فرو بسته شان با تکه کاغذی که در آن حاجتشان نوشته شده به این دو چاه می اندازند.
دو چاه متروکه ای که تا پیش از انقلاب گمنام بودند و حتی تا زمان حیات آیت الله خمینی هم اسم و رسمی نداشتند، اما در دوران رهبری آقای خامنه ای تبدیل شدند به بارگاه.
در افواه تبلیغ شده که امام زمان هنگام غیبت به این چاه رفته و پس از آن غیبت آغاز شده است!
این پولها به کدام حساب می رود؟ کجا شسته می شود؟
و خرج چه اقدامات و عملیات محرمانه ای می شود که کسی از آن باخبر نیست؟
و باز گفته می شود که آقای خامنه ای وصیت کرده که او را در همین محل دفن کنند و طرحی برای آرامگاه وی در این محل در دست تهیه است.

منبع : پیک نت

با دیگران به اشتراک بگذارید: