کارتون : تعادل روی سرانه فضای آموزشی ۵۰ سانتی متر مربعی!

خبر: رئیس شورای اسلامی شهرستان چابهار گفت: سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در چابهار حدود ۵۰ سانتی مترمربع است!

کاری از : بهنام محمدی

%d9%82%d9%82%d9%82%d9%82

با دیگران به اشتراک بگذارید: