بازداشت ۶۲ مهاجر قاچاق در کیریک قلعه

نگام ، بین الملل _بازداشت شدگان از اتباع پاکستان و افغانستان هستند که بعد از دستگری به اداره مهاجرت کیریک قلعه منتقل شدند.
به گزارش ت رت فارسی  ۶۲ مهاجر قاچاق که قصد داشتند از راههای غیرقانونی به خارج از ترکیه سفر کنند در استان کیریک قلعه بازداشت شدند.

گروههای وابسته به ژاندارمری این استان در مناطق کوفچاز و دمیرکوی، پس از شناسایی این گروه، با انجام عملیاتی اقدام به بازداشت انان کرد.

بازداشت شدگان از اتباع پاکستان و افغانستان هستند که بعد از دستگری به اداره مهاجرت کیریک قلعه منتقل شدند.

۲ نفر نیز که گفته می شود سازماندهی این گروه را برای خروج غیرقانونی از ترکیه برعهده داشت بازداشت شدند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: