پارلمان اروپا قطعنامه عادی‌سازی روابط با ایران را تصویب کرد

 

نگام، بین الملل -پارلمان اروپا قطعنامه عادی‌سازی روابط با ایران را تصویب کرد .

از سوی دیگر،  بهرام قاسمی ، سخنگوی وزارت خارجه، قطعنامه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران را حاکی از اراده مثبت این نهاد برای گسترش مناسبات با ایران دانست وگفت: قطعنامه های مصوب پارلمان اروپا باید رویکردی سازنده و واقع گرایانه بازتاب دهند.
این موضوع حاکی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دو جانبه در تمامی ابعاد با ایران است

با دیگران به اشتراک بگذارید: