دستگیری مهاجران قاچاق سوری

نگام ، بین الملل _۱۰۰ مهاجر قاچاق سوری منجمله ۴۰ کودک، در حین فرار از حاتای به قبرس از راههای غیرقانونی، دیروز در آبهای مدیترانه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی تیمها فرماندهی گاردساحلی، با ۴ قایق امنیتی، عازم منطقه شدند.

قایق موتوری حامل مهاجران قاچاق، در آبهای سواحل سامانداغ به چشم خورد.

این قایق که به اخطارها، توجهی نداشت، با محاصره از سوی نیروهای گارد ساحلی، متوقف شده و به بندر چولیک آورده شد.

با دیگران به اشتراک بگذارید: