اظهارات وزیر دفاع ترکیه درباره آمار اخراجی های نیروهای مسلح کشور

نگام ، بین الملل _ وزیر دفاع ترکیه در کمیسیون بودجه مجلس کشور اعلام کرد که تا کنون ۳ هزار و ۶۶۵ از کارکنان نیروهای مسلح ترکیه به دلیل ارتباط داشتن با فرقه خشونت‌گرا و تروریستی فتو از کار برکنار شده‌اند.
به گزارش آناتولی فکری ایشیک، وزیر دفاع ترکیه در کمیسیون بودجه مجلس کشور گفت : “تا کنون ۳ هزار و ۶۶۵ از کارکنان نیروهای مسلح ترکیه به دلیل ارتباط داشتن با فرقه خشونت‌گرا و تروریستی فتو از کار برکنار شده‌اند. بدین ترتیب اگر دانشجویان اخراج شده را هم در نظر بگیریم، در مجموع ۲۰ هزار و ۸۸ نفر، دیگر ارتباطی با نیروهای مسلح ترکیه ندارند. همچنین درباره ۲ هزار و ۸۵۵ پرسنل نیز تحقیقات ادامه دارد”.

با دیگران به اشتراک بگذارید: