فیدل کاسترو و مواضع برخی از ایرانیان!

فیدل کاسترو و مواضع برخی از ایرانیان!

واکنش های تمجید گرنه ی برخی از ایرانیان بخصوص برخی از روزنامه نگاران از کاسترو

کاری از : بهنام محمدی

%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88

با دیگران به اشتراک بگذارید: