حکومت گران جمهوری اسلامی چه کردند با ان مردمی که ۹۹/۹۸% رای شان انتخاب اسلام بود

من هنوز هم نمی توانم درک کنم که حکومتی سی چهل سال انقلابی باشد. معمولا هنگامی انقلاب می شود ، کشور سه چهار سال تا ده سال دستخوش دگرگونی می شود، سپس هم انقلاب می رود پی کارش و زندگی مردم آغاز می شود. حکومت انقلابی ، مانند این می ماند که شما سی سال در حال بازسازی خانه ات باشی و در همان حال در آن خانه زندگی کنی. نه این که نمی شود، ولی می شود زندگی غربتی هایی که در خرابه های ساختمان ها ی نیمه ساخت ، زندگی می کنند. البته که زمان انقلاب که در خانه آتش سوزی است باید نعره کشید و کمک خواست تا مردم به کمک بیایند و جلوی آتش سوزی را بگیرند، ولی نمی شود سی سال هر زمان مردم می خواهند با هم گفتگو کنند ، نعره بکشند. اصلا طبیعی است که هر انقلابی زمانی به آرمانهایش می رسد، تبدیل به یک حکومت و یک نهاد و یک نظام می شود.
برای نمونه ، یک انقلاب روی داده و سه آرمان بزرگ دارد، یکی از بین بردن بیسوادی، یکی دادن خدمات پزشکی به همگان و بویژه محرومان و سوم کاهش سطح اختلاف طبقاتی ، برای نمونه ، از ۴۰۰ درصد به ۲۵۰ درصد. این آرمانها آرمانهایی واقعی است. سرانجام آدم یا در پنج سال یا پانزده سال یا بیست سال به آنها می تواند برسد . ولی مال ما که به این سادگی نیست. اگر به همین سادگی بود، آقای “علم الهدی” موضوع را درک میکرد و نمی گفت: “جوانان نسل سوم در حقانیت انقلاب دچار دودلی شده اند.” نه تنها نسل سوم انقلاب، بلکه نسل یکم و دومش هم زدند گاراژ ، و کلا بیخیال انقلاب شدند. ولی جدا از اینکه چند درصد مردم دچار دودلی به حقانیت انقلاب شده اند و اصولا چگونه شده که حقانیتی بجا نمانده ، بیایید ببینیم که این انقلاب چرا دچار نابودی حقانیت شده است.
به چند دلیل:
نخست : حقانیت انقلاب را با حقانیت انقلاب کننده ها می سنجند. هنگامیکه به گفته حسین باستانی در همین نوشته تازه اش دستکم ۸۰ درصد انقلابیون حذف شده اند، یعنی در واقع حکومت انقلابی رهبران خودش را حذف کرده، چه چشمداشتی از مردم عادی داریم ؟ از سی تن اعضای شورای انقلاب، جز دو سه تا شان ، همه رانده شده اند . در واقع پشتیبانی از اعضای شورای انقلاب بزه محسوب می شود.
دوم: محتوای انقلاب یعنی شعارهای آن مانند دادگری و برابری ، آزادی ، استقلال کشور و جمهوریت و اسلامیت همه شان امروز ممنوع اند. طرفداری از هر کدام از شعارهای انقلاب سال ۵۷ بزه است.

سوم: مردم انقلاب کردند که جلوی ده هزار تا دزد را در حکومت بگیرند، حکومتی درست شد از صد هزار دزد.

چهارم: مردم علیه حکومت فردی انقلاب کردند تا یک شاه ۷۰ درصد قدرت را نداشته باشد، سپس حکومتی برپاکردند که یک ولی فقیه ، ۹۸ درصد حکومت را در دست داشت.
پنجم: مردم برای اعتراض به حکومتی که ۹۶۰ تن را در ۱۵ سال کشته بود، انقلاب کردند و حکومتی را سرکار آوردند که در عرض سه ماه ۴۰۰۰ نفر را کشته بود.

ششم: مردم آزادی فردی و اجتماعی و اقتصادی داشتند و انقلاب کردند که آزادی سیاسی هم داشته باشند، در نتیجه هم آزادی سیاسی را از دست دادند، هم آزادی های فردی و اجتماعی و اقتصادی.

هفتم: دو دلیل مهم حقانیت انقلاب یکی همه پرسی بود. مردم رای دادند و حکومت را تائید کردند. دلیل دوم هم این بود که آیت الله خمینی گفته بود “پدران ما چه حقی داشتند که برای ما حکومت تعیین کنند.” اکنون همان پرسش برجا است که “پدران ما چه حقی داشتند که حکومت را تعیین کنند؟” یعنی اگر همه پرسی جمهوری اسلامی موجب حقانیت حکومت می شود. چرا امروز نمی توان با همه پرسی ، حکومت را گزینش کرد؟

هشتم: قانون اساسی جمهوری اسلامی مهم ترین دستآورد انقلاب است. ۷۰ درصد این قانون جرم محسوب می شود. یعنی دستکم ۷۰ درصد این مواد را اگر کسی انجام دهد ، بزهکار است. اصلا کل جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی یک حکومت بزهکار است. هنگامیکه خود جمهوری اسلامی قانون اساسی را که ، عامل حقانیت خودش است ، قبول ندارد، ما چه کاره هستیم ؟
نهم: در واقع اگر فرض کنیم حکومت در دوره آیت الله خمینی که زیر نظر خودش اداره می شد، توسط سی نفر اداره می شد که آن سی تن باعث حقانیت انقلاب بودند ، حالا دستکم ۲۵ تن از آن سی نفر بزهکارند . چطوری انتظار داریم ، هنگامیکه خود حکومت حقانیت انقلاب و رهبرانش را قبول ندارد، مردم حقانیت انقلاب را بپذیرند؟

دهم: انقلاب ایران به روشهایی به پیروزی رسید ، مانند اطلاع رسانی، تظاهرات، سخنرانی، پخش کتاب های مخالفان، راهپیمایی و دهها روش دیگر. انجام هر کدام از این کارها اکنون بزه محسوب می شود
خودتان بگوئید ، هنگامیکه رهبران یک انقلاب همه منحرف اند ، شعارهایش همه مخالف منافع حکومت است، روش هایش جرم است، قانون اساسی اش جرم است، عکس رهبران انقلاب را کسی نمی تواند چاپ کند، در واقع کل انقلاب حقانیتش به وسیله خود حکومت زیر پرسش رفته است . اصلا ما چیکاره بو

با دیگران به اشتراک بگذارید: