‏نصب وارونه پرچم ایران بر روی یکی از روگذرهای شهر بندرعباس توسط شهرداری !

‏نصب وارونه پرچم ایران بر روی یکی از روگذرهای شهر بندرعباس توسط شهرداری !

با دیگران به اشتراک بگذارید: