چرا دکتر خزعلی میتواند تنها کاندیدای اصلح باشد / سام منجزی

در طول ۳۹ سال گذشته. هرسال وضعیت اقتصادی مردم بدتر و کشور به انزوای بیشتری فرو رفته است. اگر چه عوامل بسیاری در این نابسامانی ها دخیل بودنداما دلیل عمده این مشکلات سیاستهای غلطی است که بعد از ۵۷ بعنوان اصول انقلاب شناخته شده است و هرگز کسی جسارت نقد انها را نداشته است. اصولی چون صدور انقلاب. دشمنی با امریکا. محو اسرائیل . نگرشی دوگانه نسبت به هموطنان وغیره مواردی است که باعث نارضایتی عمومی جامعه و اتفاق نظر دشمنان گردیده است اما تاکنون بجز دکتر خزعلی هرگز کسی این اصول را مورد نقد اساسی قرار نداده است.

✍️ با نگاهی به عملکرد گذشته دو طیف سیاسی حکومت به این واقعیت تلخ میرسیم که هیچکدام قادرنخواهند بود کشور را از این پیچ تند به سلامت گذر دهند.

۱ –  روحانی تنها نماینده معرفی شده اصلاح طلبان در طول ۴سال گذشته قادر نبوده است تا به مهمترین مطالبات مردم که بابت ان به اصلاح طلبان رای داده اند عملکرد مثبتی داشته باشد. توسعه سیاسی و فعالیت احزاب کماکان در وضعیت امنیتی قرار دارد.کروبی و میرحسین ازاد نشدند و همچنان بابت نقد و ابراز عقیده زندانی سیاسی و عقیدتی برخیل محبوسین افزوده میشود.

در عرصه اقتصادی سیاه ترین سالهای پس از انقلاب را شاهد بودیم بطوریکه اسیب اجتماعی به نقطه بحران رسیده است.

در عرصه سیاست خارجی بجای تعامل صادقانه با غرب سیاست شترگاوپلنگ روحانی نفس اقتصادکشور را گرفته است. یک روز سازش و کرنش میکند و فردا به امر رهبری قیم سوریه و فلسطین میشد و پول کشور را صرف هیچ میکند تا نقش یک حکومت کم مغز و خائن را بازی کند.

با توجه به ارایش جدید دشمنان خارجی به رهبری امریکا و عربستان رای دادن به روحانی یا هر اصلاح طلب دیگری یعنی تکرار سناریو سازش . تنش. رکود.نارضایتی عمومی و درنهایت سقوط و جنگ

۲ –  اصولگرایان که بی خردی تیمی را در کارنامه زرین خود دارند. اکثرا متوهم هستند و در ظلم بمردم روح رحمانی از انان جدا گشته است بطوریکه ابلیس را با امام زمان اشتباه گرفته اند و هرکدام برای فتح دنیا برنامه جداگانه ای را دنبال میکنند.
رای دادن به این طیف زمان جنگ و سقوط را بسیار کوتاه تر از اصلاح طلبان میکنند.

۳ –  اما یک چهره مستقل هم وجود دارد که میتواند تنها شانس نظام باشد. دکتر خزعلی رزمنده ای که سالها از اصلاح طلبان جدا شده است و بارها شهامت نقد اصول اشتباه انقلاب را داشته است و دیدگاه تنش زدایی خود را در مورد تعامل با امریکا گفته است.
هر گونه ماجراجویی و تنش در منطقه را به صلاح کشور نمیداند.
احترام به تمام ادیان و اقوام ایرانی را محترم میشمارد و همواره به فرهنگی ملی احترام گذاشته است.اوتنها خط قرمز را منافع ملی ایران میداند.برنامه های اقتصادی و سیاسی اش ملموس تر است. دغدغه های اجتماعی اش دغدغه های مردمان کف خیابان است. اگر چه اقازاده است اما بجای مارسی و لندن تعطیلات خود را بخاطر حقگویی در کنج زندان سپری میکند.
مثل همه ایرانیان یک ازاده واقعی است که هم ترکش جنگ را در پیکر دارد و هم شلاق استبداد را بر گرده. مطرود حکومت است و محبوب قلوب.
اویک انسان معمولی است و مثل دزدان حکومتی هر شب با امام زمان فالوده نمیخورد.

دکترخزعلی اصلح است نه بخاطر شجاعت درنقد اصول اشتباه انقلاب و افشای مفاسد زمامداران. بلکه بخاطر تسلط کامل اش بر موضوعات کلان سیاسی. و تشخیص پتانسیل واقعی جامعه و حکومت.

دکتر خزعلی یک خرد محور است که با داشتن صداقت کمیاب. خود را از دیگر نامزدها شاخص ساخته است

دکتر خزعلی تنها گزینه ای است که هم به قانون اساسی وسیستم پای بند است و هم میتواند مورد اقبال عمومی قرار گیرد و با جذب ارای خاموش. کشور را ازچالش عدم مشروعیت انتخاباتی نجات دهد.

امیدواریم رهبر و شورای نگهبان به این نکات اساسی توجه داشته باشند و کشتی حکومت را با رد صلاحیت این نامزد در گرداب حقوق بشر سازمان ملل که بازیچه ترامپ شده است غرق نسازند.