«ابراهیم رئیسی» کاندید جبهه مردمی که روزی خودش حکم قتل مردم راصادر می کرده است، بیشتر بشناسید

«ابراهیم رئیسی» کاندید جبهه مردمی که روزی خودش حکم قتل مردم راصادر می کرده است، بیشتر بشناسید. مهمترین سابقه اجرایی او در ایران مدیریت کشتار «زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷» است.