صدور ۵ سال حبس تحمیلی برای یک شهروند کرد

نگام، حقوق بشر – طی روزهای گذشتە دادگاه انقلاب ارومیە یک شهروند کرد را با هویت (بشیر پیرماوانە)  بە ۵ سال حبس تعزیری محکوم نمود.

بە گفتە یک منبع موثق، این حکم از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە و بە اتهام “اقدام علیە امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کورد اپوزسیون ایران” صادر شدە است.

بشیر پیرماوانە ساکن یکی از روستاهای اطراف ارومیە بودە و هم‌اکنون در بند ١٣زندان مرکزی ارومیە کە مختص زندانیان با جرایم عادی می‌باشد نگهداری می‌شود.

این  شهروند کورد روز ١۴ اسفندماه سال ٩۵ بازداشت و از آن زمان تاکنون در  در ادارە اطلاعات این شهر و زندان مرکزی ارمیە نگهداری می‌شود.