ارائه کیفر خواست ۲۱۶ نفربه دادگاه آنکارا در رابطه به کودتای نا فرجام

نگام ، بین الملل _ دادستانی کل آنکارا کیفرخواست مربوط به ۲۱۶ نفر از مجموع ۲۶۸ نفری که به دلیل انجام برخی اقدامات در مراکز فرماندهی ۴ لشکر و تیپ پیاده نظام ۲۸ در جریان کودتای نافرجام ۱۵ جولای بازداشت شده بودند را به دادگاه کیفری آنکارا ارائه کرد.