سربازان ترکیه ۲۴ مهاجر را در مرز ایران نجات دادند

نگام ، بین الملل _نیروهای ترکیه ۲۴ مهاجر غیرقانونی که در دره ای در مرز ایران گرفتار سرما شده بودند را نجات دادند.

به گزارش آناتولی _ سربازان ترکیه در استان وان ۲۴ مهاجر غیرقانونی از اتباع افغانستان و پاکستان که در دره ای در منطقه مرزی ایران و ترکیه گرفتار شده و در خطر مرگ قرار داشتند را نجات دادند.

نیروهای ترکیه به افراد مذکور پتو و غذا داده و جهت معالجه به بیمارستان دولتی باشکاله در استان وان منتقل کردند. آنها سپس اداره اتباع خارجی ژاندارمری وان انتقال یافتند.