مشهد امروز خود را نجات داد و ایران روزجمعه خود را نجات می دهد

نگام ، سیاسی _حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور با انتشار مجموعه توئیت هایی میتینگ های انتخاباتی امروز مشهد را مورد ارزیابی قرار داد

🔹مقایسه میتینگ های انتخاباتی امروزمشهد نشان می دهد فریاد سونامی-سونامی، آوازپیروزی نمی آورد؛ زیرااین مردم اند که همه چیز را تغییر خواهند داد؛

🔹امروز مشهد نشان داد بحران تندروی و ممنوعیت، برای رای مردم، سردر برابر”رپ” فرود می آورد وتسلیم آن می شود: از بهره گیری رپ زیرزمینی! تا مخالفت باقانون؛ اما مومنینی که در برابر تناقض “رپ گرایی” در اندرون خود پاسخی ندارند، متحیر شده اند، بر ایمان خودمی لرزند و در وجدان خویش اشک می ریزند، با دین چه کردید؟

🔹امروزمشهد چیز دیگری هم نشان داد، آنکه نماد باورمردم به امام رئوف(ع)، امام رحمت(ع)، امام عدالت(ع)،امام امید(ع)،امام آزادگی(ع)،وامام صداقت(ع)است؛

🔹مشهد امروز خود را از زیریوغ فشاروتحمیل بیرون کشید و سربلند و شادبه اعتدال وامید خوشامد گفت؛مشهدامروزخود را نجات داد و ایران روزجمعه خود را نجات می دهد؛

🔹آخرین سخن انتخابات: روزجمعه ملت ازاین همه تزویرمی گریزد؛ وبه صداقت واسلام راستین وایران پرامید رای می دهند؛ملت ایران می نویسد: رای ما روحانی.