دستگیری ۱۹ مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

نگام ، بین الملل _ نیروهای ژاندارمری ترکیه نوزده مهاجر غیرقانونی را در استان ادیرنه دستگیر کردند.
به گزارش تی آر تی فارسی نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان ادیرنه، ۱۹ تبعه کشورهای سوریه، پاکستان، فلسطین و هند را که سعی داشتند به صورت غیرقانونی از شهرستان اوزون کوپروی ترکیه به اروپا بروند را دستگیر کردند.

افراد مذکور پس از پایان مراحل اداری به اداره مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.