حرکت خودجوش فعالان سبز به یاد شهدای ۸۸

نگام ، سیاسی _ فعالان سبز همزمان با سالگرد ۲۵ خرداد ۸۸ در حرکتی خودجوش یاد آنان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار کلمه، روز گذشته همزمان با ۲۵ خرداد ۸۸ سالگرد راهپیمایی اعتراضی سکوت پس از انتخابات ۸۸ که جمعی از فعالان سبز در حرکتی خودجوش با برچسب های سبز با عنوان «روحت شاد و راهت پر رهرو شهید سبز» بر مزار شهدای سبز ۸۸۸ یاد آنان را گرامی داشتند.

دیروز همزمان با ۲۵ خرداد ۸۸ خانواده های شهدای سبز همچون سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی و …و همراهان سبز نیز بر سر مزار آنها گردهم آمده و با گل و شمع یادشان را گرامی داشتند. و افطار میزبان فعالان و همراهان سبز و مردم بودند.