روز قدس و فرصتی برای رفع حصر / احمدرضا احمدپور

 

در روز قدس، شماری از آمدگان در راهپیمایی، علیه رییس جمهور کشور شعار دادند و چه بسا، به وی اهانت کردند!
اگرچه کار آن افراد نادرست و جرم مشهود بود و بر پایه قانون، مجازات زندان دارد؛ اما برای پاسداشت حق اعتراض و آزادی بیان، نیاز است تا رییس جمهور روحانی به مخالفان جمهوریت نظام درس “آزادی و تحمل مخالف” بدهد و از حقوق آمدگان آن روز که ساده اندیشانی فریب خورده بیش نبودند و چه بسا در توهم گوش بفرمانی، چنان کرده باشند، دفاع کند و علیه آنان اعلام جرم نکند و اگر دادستانی اقدام به دستگیری و درخواست کیفرخواست کرده باشد نیز اعلام رضایت کند و از دادستانی بخواهد تا به احترام جمهوریت نظام و رافت اسلامی از تعقیب مجرمان خودداری کند. اینگونه، کار پیگیری مطالبه ملی رفع حصر رهبران جنبش سبز، بر رییس جمهور محترم، آسانتر می شود و شاید برخی نیز به خود آیند.