موصل آزاد ، موصل بعد از داعش / میثم بازیاری،(محمدهادی)

دیدن شادی مردم موصل پس از آزادی کامل و شکست داعش قطعا برای هر ببیننده ای چه از نزدیک و چه از طریق دریچه دوربین ها و برای همه کسانی که به آزادی و کرامت انسانی می اندیشند زیبا و تاثیرگذار است.
رقص و پایکوبی بر فراز خرابه هایی که قبل از ظهور غده سرطانی داعش خانه امید اهالی اش بود درسهای بسیاری برای همه دارد.
این شادی و سرور ، این اشک ها و لبخندها ثمره تلاشی است که مردمان یک کشور و یک شهر برای بدست آوردن آزادی از دست رفته اشان انجام دادند.
ثمره تمامی خون هایی ست که بر زمین ریخت تا ریشه های درخت آزادی را جان دوباره ببخشد و درخت آزادی استوار و سربلند قد بکشد و غبار رنج و درد و زخمهای عمیقش پاک شود از ساقه ها و برگهایش

این آزادی ساده به دست نیامد.مردان و زنان و کودکان زجر دیده موصل با ایثار پاره پاره تنشان و بذل جان های بسیار ایستادند تا ریشه کن کنند جهل و خرافه و افراطی گری را
مادران موصلغرق درخون جگر سرسختانه جنگیدند تا فرزندانشان فردایی داشته باشند آزاد و رها .
مردان شهر از حجله گاه به قتلگاه رفتند تا نوعروسانشان آزاد و رها کل بکشند آزادی را
مردم عراق تا آخرین نفس جنگیدند تا به همه دنیا بیاموزند که آزادی راحت و ساده بدست نمی آید.جنگیدند تا کرامت انسانی نسلهای پس از خود را حفظ کنند
دختران موصل با لبخند و دست در دست خواهران و برادرانشان به استقبال مرگ رفتند تا به همه بیاموزند با اتحاد و همدلی میشود غول جهل و افراط تا بن دندان مسلح را از پا در آورد و به زباله دانی تاریخت انداخت
از دور به خرابه های شهری می‌نگرم که ویران شد اما مردمانش با عشق و همت و در نهایت آزادی آن را دوباره خواهند ساخت .این رهایی و آزادی مبارکشان باشد