بازدید سرزده از زندان اوین!

۴۵ سفیر خارجی مقیم تهران طی یک برنامه مهندسی شده از جاهایی مشخص شده از زندان اوین بازدید کردند. این بازدید با اعتراض برخی از زندانیان مدنی وسیاسی زندان اوین مواجه شد و تاکنون چندیدن نامه از طرف این زندانیان برای روشن کردن مهندسی بودن این بازدید به عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران ارسال شده است.

کاری از : بهنام محمدی