سیدمحمدخاتمی «درپیشگاه ملت» همیشه سربلنداست/ حمیدکاری

سال‌ها تهاجم بی‌وقفه و همه‌جانبه ازسوی آفرینندگان جهل به مُبدعِ نظریهٔ مردم‌سالاریِ دینی، دوهدف بسیارپیچیده را برملا ساخته و موجب رسوایی دیگری برای مدعیان بصیرت گردیده است :
١ـ محروم نگهداشتن مردم در کلیه ابعاد زندگی و تحمیل فقرفرهنگی، سختی معیشت، انحطاط اخلاقی، انزوای سیاسی و…، بطوریکه اول : ندانند ـ دوم : نخواهند که بدانند ـ سوم : تسلیم ناگزیری‌ها شده و تَن‌ورَوان را بارضایتمندی به ذلت بسپارند(البته در بسترگسترده‌ای از خرافات)!
٢ـ تسلط فراقانونی و تمام‌عیار بر خزانهٔ کشور بمنظور انجام هزینه‌ها در جهت تمایلات شخصی و تفکر منحرف جناحی که درهمین راستا، غارت منابع‌ملی و به تاراج رفتن تمدن و آبروی ایرانیان و همچنین عقب‌ماندگی‌ها را سبب بوده است!
…آنانکه برای پایداریِ جهالت، مقدس‌سازی را سرلوحهٔ ترویج افکارِپوچ و ارضاء مطامع خویش قراردادند و بدینوسیله با گفتارورفتارِ متناقض‌‌شان هنجارهای اجتماعی، اعتبار حاکمیت و اعتماد عمومی را به چالش کشیدند، سعیِ‌وافر داشتند تا با انگِ وابستگی، تأثیرپذیری و دریافت اعانه از اجانب و نیز ترورشخصیت ازطریق مافیای رسانه‌ای (صداوسیمای میلی، نوشتاری‌های کیهان، جوان، رسالت، سیاست‌‌روز، وطن و… و سایت‌های خبرساز و دروغ‌پراکنِ فارس، تسنیم و…)؛ ابداع کننده و مدافعِ اصلی دموکراسیِ بومی را از عرصهٔ قدرت حذف کنند. و در اجرای این راهبرد که تثبیتِ پلیدی‌هایشان را دنبال میکرد، با ایجاد تاریکخانهٔ اشباح و سازماندهی بخشهایی از نیروهای مسلح و آلودنِ آنان به مفاسداقتصادی و ارتکاب جنایت درحق شهروندان، از هیچ رذالتی دریغ نکردند!
اما هیچیک از توطئه‌ها و شیطنت‌های دستگاه پوشالی نتوانست مانع از فروریختن دیواری باشد که کج بنا نهاده‌بودند.
بدین ترتیب، روزبه‌روز بر محبوبیت سیدِاصلاحات افزوده شد تاحدی که اشارهٔ اوست که تعیین میکند بر کرسی‌های مجلسین و ریاست‌جمهوری، چه کسانی جلوس کنند. حتی به جرأت میتوان ادعا کرد (به مدد دلبستگی مردمِ آزادیخواه) تصمیم برای کرسی‌ آخر هم بند به اشارهٔ این بزرگمرد مصلح تاریخ ایران است.
اکنون پس‌از رسوایی‌های مکرری که (بعلت دزدی‌های کلان) گریبانگیر اصولگرایان شده ‌؛ رونمایی از سلسله جاسوسانی است که بعنوان رویش‌های بعداز رحلت بنیانگذارفقید«ره» (دربرابر اصرار حاکمیت مبنی بر ریزشِ صاحبان انقلاب و مدافعان واقعی کشور، رُخ نموده است!
#مجلس‌خبرگان که فلسفهٔ وجودی‌اش #صیانت از کُلیتِ جمهوری‌اسلامی، با مراقبت از #صلاحیتِ جایگاه رفیع نظام است ‌؛
چه میکند؟ ـ کجاست؟ ـ کیانند؟ ـ چه پاسخی دارند برای امروزِ ملت و فردای خویش؟!