راه اندازی کمپین مردمی یک میلیون امضا برای رفع حصر با تقاضا از آیت الله سیستانی برای وساطت در این خصوص

نگام ، سیاسی _ ظرف کمتر از ۱۲ ساعت پویش مردمی رفع حصر با تقاضا از آیت الله سیستانی برای وساطت در این خصوص با بیش از ده هزار عضو به کار خود پایان داد و با توجه به استقبال گسترده مردمی جای خود را به کمپین مردمی  یک میلیون امضا برای رفع حصر با تقاضا از آیت الله سیستانی برای وساطت در این خصوص داد.

بیش از ده هزار نفر ظرف کمتر ۱۲ ساعت به صورت خودجوش به پویش مردمی تقاضا از آیت الله سیستانی برای وساطت به منظور پایان دادن به حصر پیوستند و با توجه به استقبال گسترده مردمی از این پویش خودجوش با توجه به محدودیت فضای تلگرام که امکان جمع آوری امضاء در سطح وسیع در آن جا ممکن نبود ، کمپین مردمی یک میلیون امضا برای رفع حصر با تقاضا از آیت الله سیستانی برای وساطت در این خصوص راه اندازی شد.

لذا از همه عزیزان هموطن خواهشمندیم با کلیک کردن لینک زیر و نوشتن نام و نام خانوادگی خود به کمپین مردمی یک میلیون امضاء برای درخواست از آیت الله سیستانی جهت وساطت به منظور پایان دادن هر چه سریع تر به حصر بپیوندید.

بدون شک این حرکت خودجوش شما ضمن آن که اثبات کننده این نکته مهم خواهد بود که : ” ما بی شماریم ” در بیداری افکار عمومی در دنیا و نیز هشدار جدی به حاکمیت جهت تن دادن به خواست و مطالبه اکثریت جامعه یعنی رفع حصر موثر خواهد بود :

 

http://www.ipetitions.com/petition/poyeshemardomirafhasr