زیبا آفرین ؛ انسانیت در شرف نابودی است / حسن جمشیدی خراسانی

 

یکی از علل دین گریزی یا دین ستیزی خود عالمان دین بوده و هستند و مردمان قدرت تشخیص دین درست را از نادرست و عالم دین خواه را از قدرت خواه را ندارند و به راحتی باز نمی شناسند.

آن چه در افغانستان، یمن، سوریه، عراق، میانمار، و قلب اروپا اتفاق می افتد کشته شدن انسانهای بیگناه است بهانه ها متفاوت است.

و مکانها فرق می کند ولی قربانی قربانی است. اول انسانیت قربانی می شود که انسانها قربانی می شوند.

همه آنهایی که به هر بهانه ای بر طبل خشونت می کوبند بدانند که در نابودی انسانیت و کشتار انسانها تاثیر مستقیم دارند.

عالمان دین پیرو هر آیین و مسلکی که هستند باید که غسل توبه کنند.

رو به درگاه خدا از گناهای کرده خود استغفار کنند.

کینه و نفرت را نخست خود از درون بزدایند.

و آن گاه بذر مهر و محبت در دامان خود داشته باشند و همه جا بپاشند.

شاید در این میان دوباره از سوخته های انسانیت شاخه هایی بروید.

شاید.

شاید.