چاه عمیقی به نام هلال شیعی / میثم ( محمدهادی ) بازیاری

از شروع انقلاب سال ۱۳۵۷ حکومت ایران همواره رویای بزرگی را در سر پرورانده و از هیچ تلاشی برای محقق کردن آن دست برنداشته است.

رویایی هلال شیعی و صدور انقلاب .اما این حرکت از همان ابتدا به بیراهه رفته است و به جای گسترش اسلام شیعی ما ذره ذره تخم نفاق و جهل و افراطی گیری را در کل منطقه و جهان اسلام پخش کرده ایم.

دولت های منطقه و کشورهای اسلامی هم به این نقطه ضعف ما پی برده اند و در دل به این جاه طلبی حکومت ایران میخندند.

دلارهای نفتی ما و سرمایه های این کشور هر روز به نام گسترش اسلام شیعی روانه عراق و سوریه و لبنان و لیبی و یمن و… میشود ولی به جای رواج شیعه گری و بسط اسلام شیعی ما داریم تخم نفرت و نفاق را در دل مردمان این کشورها میکاریم

به اسم اسلام میکشیم و به تاراج میبریم سرمایه ها و منابع انسانی و مالی خودمان و کشورهای مسلمان منطقه و جهان را

آنقدر تفکراتمان افراطی و خودپسندانه است که گاه بین ما و داعش و القاعده و گروه های تندرو اسلامی هیچ فرقی نیست ،شبیه همیم چه در گفتار و چه در رفتار.

هلال شیعی میرود تا به غده چرکین و سرطانی جهان اسلام بدل شود

غده ای که یک روز برای نابود کردنش باید انقلاب اسلامی ایران را ریشه کن کنند.
چون این غده سرطانی جز با نابودی ریشه اش نابود نمیشود.

کاش بیش از این نفرت مردم مسلمان منطقه را به جان نخریم و تا دیر نشده دست از جاه طلبی های افسارگسیخته امان برداریم و به درد مردم کشور خودمان برسیم و سر وسامانی به اوضاع آشفته ایران عزیزمان بدهیم

 

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است