بررسی دیدگاه آیت الله علوی گرگانی در خصوص منع ورود زنان به ورزشگاه ها / حسن جمشیدی خراسانی

با سلام و ارادت خدمت عزیزان و سروران اجله از علما و فقها و ادبا و عرفا و نخبا و فضلا اگر صلاح بدانند نظر حضرت آیت الله علوی گرگانی را در رابطه با ورود بانوان به ورزش و ورزشگاه بررسی کنیم.
ایشان انجام حتی زمینه حضور زنان در ورزشگاه را منع می کنند. و صریحا به دولت توصیه می کنند: باید حتما جلوی این کار گرفته شود.
یقینا این ممانعت از باب کراهت نیست. چون وجهی ندارد به جهت کراهت چیزی مردم را از اقدام به آن بازداریم. مثلا آب را در شب ایستاده خوردن کراهت دارد. آیا کسی جلو این عمل را می گیرد. پس یقینا از باب کراهت ورود بانوان نیست. که اگر ورودشان کراهت هم داشته باشد باید وجه و دلیل آن ذکر شود.
به نظر می رسد نظر ایشان بر حرمت است. چون با حرمت ورود زنان به ورزشگاه است که شاید بتوان مانع ورود آنها شد. ضمن این که فعل حرام یک چیز و پیشگیری از حرام امر دیگری است. دقت شود: ۱)- مشروب حرام است. ۲)- خوردن مشروب حرام است. ۳)- خرید و فروش مشروب حرام است. ۴)- پیشگیری از خرید و فروش مشروب واجب است. با اثبات هر یک از موارد بالا حکم به مورد بعدی تسری پیدا نمی کند بلکه باید حرمت و یا حلیت هر کدام مستقلا اثبات بشود.
برفرض که ثابت بشود ورود خانمها به ورزشگاه حرام است. اگر کسی بخواهد ممانعت بکند باید ثابت بشود که بازداشتن این خانمها از ورود به ورزشگاه واجب است. وجوب بازداشتن بانوان از ورود به ورزشگاه سبب می شود که بانوان را از ورود به ورزشگاه باز بدارند. و این وجوب بازدارندگی حکم عینی است بر عهده دولت یا کفایی است و بر عهده مومنین اهل همان شهر یا همه اهل ایمان و…
کنکاشی که حقیر کردم در لا به لای صحبت ایشان دلیل این حرمت چنین بیان شده است:
« اگر در کشور جمهوری اسلامی که این همه شهید دارد و این همه خون ریخته شده، خدای نخواسته این بساط پیش آید ،دیگر جامعه را نمی شود کنترل کرد، چون در جامعه همه گونه افرادی وجود دارد و خدای نخواسته اگر راه بانوان به ورزشگاه ها بازشود بواسطه شرایط ایجاد شده چقدر گرفتاری پیش می آید؟»
منظور معظم له از این بساط حضور بانوان به مراکز ورزشی است. منظور ایشان این است که اگر بانوان به ورزشگاه حضور بیابند دیگر نمی شود جامعه را کنترل کرد. پس عمده دلیل معظم له برای پیشگیری از ورود بانوان کنترل جامعه است. از باب این که: ۱- کنترل جامعه واجب است.۲- حضور بانوان در ورزشگاه حرام است.۳- اقدام به حرمت آنها سبب تجری می شود.۴- تجری بانوان با حضور در ورزشگاه سبب از هم پاشیدگی جامعه می شود.۵- پیشگیری از هم پاشیدگی واجب است.۶- وجوب مورد پنجم با کنترل اجتماعی محقق می شود.
پس در نتیجه باید کنترل اجتماعی توسط مردم یا دولت که البته ایشان وظیفه دولت می داند باید محقق شود،به نظر می رسد عمده دلیل ایشان برای همه حرمتها چیزی است که در ادامه سخنان خود تصریح کرده است:
«اگر خانم ها ورزش می خواهند، باید مکانی جداگانه برای آنها درست کنند و کسی صدای آنها را نشنود و بدنشان را نیز نبیند و خانم ها نیز بدن مرد نامحرم را نبینند. چون آدمیزاد مرکز غرایز است و غریزه برخی از افراد زود تحریک می شود».
در فرمایشات معظم له چند نکته بیان شده است:۱- اگر خانمها ورزش می خواهند باید مکانی برای آنها درست بشود.۲- مکان مورد نظر باید چند ویژگی داشته باشد:الف- صدای زن را کسی نشنود.ب- بدن زن را نامحرم نبیند.ج- زن هم بدن نامحرم را نبیند. ۳- آدمیزاد مرکز غرایز است. ۴- غرایز فراز و نشیب دارد. شدت و ضعف دارد.۵_ بعضی زود تحریک می شوند.

به نظر می رسد تمام دلیل حضرت آیت الله علوی گرگانی مورد چهارم و پنجم است که آدمیزاد تحریک می شود و بعضی زودتر تحریک می شوند.
بنابراین ورود ورود بانوان به ورزشگاه اگر دیده بشوند سبب تحریک مردها می شوند. و بعضی از مردها زودتر تحریک می شوند. پس عمده دلیل حرمت ورود زنان به ورزشگاه تحریک مردان است.
باید بررسی شود:
۱- آیا واقعا ورود بانوان به ورزشگاه سبب تحریک می شود؟آیا ورود بانوان به مسجد و حرم و بازار و رستوران و فست فود و سینما و حتی خیابان و دانشگاه و بیمارستان و پارک و … سبب تحریک نمی شود؟آیا در ورزشگاه خصوصیتی است که سبب تحریک می شود که این خصوصیت در مثلا سینما و رستوران و حرم و مسجد و … نیست؟۲- بعد از پذیرش مطلب نخست که چون ورود زنان، سبب تحریک مردان می شود. باید از آمدن آنها جلوگیری کرد.
با توجه به آن چه گذشت عمده دلیل آیت الله علوی گرگانی برای ممانعت زنان از ورود به ورزشگاه تحریک پذیری مردان از بدن زنان و تحریک گری حضور زنان در میادین ورزشی است.

باید بررسی شود آیا تحریک پذیری مردان از زنان می تواند دلیل حرمت چیزی شود یا خود مردان باید فکری به حال خود بکنند. مثلا اگر در باغ وحش یا در جنگل و یا در روستا، حیوانات کاری بکنند که سبب تحریک مردانی شود که شاهد و ناظر هستند باید باغ وحش را بست یا جنگل را غرق کرد یا آن که مردان را از این معرکه دور کنند. البته در بحث حجاب بانوان نیز بعضا از باب تحریک مردان حکم وجوب حجاب برای زنان را صادر کرده اند.