مدیریت پوشکی…پوشک مدیریتی

در ایران به لطف دوستان مدیر و مدیران دوست، همه چیز خوش و خرم است…ملالی نیست جز دوری عزیزانی که بخاطر سفرهای کاری به کشورهای بی دین و لامذهب مانند کاندا سفر کرده اند، البت قصد این دوستان مدیر از این مسافرتها، هدایت بلاد کفر به اسلام و راهنمایی آن بلاد با سیستم مدیریتی موروثی است، چوکه این سیستم بهترین نوع حاکمیت در دنیاست.

دوستان مدیر گاهی در طول این سی و اندی سال که از حکومت فخیمه گذشته است، هنوز با یک پوشک دارند زندگی می کنند بدون اینکه بویی از آن بیرون بیاید و یا رنگش عوض شود، هرگز هیچ کدام از این شصت هفتاد ملیون متوجه بوی بد آن نشده اند، پس نشان از این دارد که این پوشک های مدیریتی بهترین نوع پوشک در دنیا هستند  و قابل استفاده برای دول کفر نیز می باشد.

ناگفته نماند این نگاه دلسوزانه ای مدیران که در طول این سالهای مدید از پوشک های دیگری استفاده نکرده اند و حاضر نشده اند پول بیت المال را خرج مصارف شخصی بکنند، از نگاه مردم همیشه در صحنه دور نمی ماند و صمیمانه کمال تشکر را از این مدیران عزیز داریم…

پرفسور بالتازار