فرش قرمز برای جنگ افروزان پهن نخواهند کرد / ابراهیم ملکی

برجام یک معاهده ویک توافق بین دو دولت نیست.

بلکه یک معاهده بین المللی ویک دست آورد بزرگ جهانی است که درنوع خود کم نظیر و یا حتی بی نظیر است.

هرچند که آمریکا نقش عمده ای دراین مذاکرات داشت ولی با خروجش ازاین معاهده خود را به عنوان دولتی یاغی که به هیچ معاهده وقانونی پایبند نیست معرفی کرده و اعتبار جهانی خود را ازدست خواهد داد.

پس خروج امریکا از برجام نمی تواند مشکل جدی را برای کشور به وجود آورد وجای هیچ نگرانی وجود ندارد.

حتی خروج امریکا از برجام می تواند به یکه تازی آمریکا درصحنه بین المللی خاتمه داده و این یک دست آورد برای کشورهای مستقل جهان است.

امروزه ملتها ازجنگ وخشونت متنفرند وبرای جنگ افروزان فرش قرمز پهن نمی کنند

واین فرش را برای کسانی می گسترانند که درجهت صلح ودوستی گام برمی دارند.

به امید روزی که سلاح های مخرب ازجوامع بشری برچیده شوند

ونظامیان تفنگها را زمین گذاشته

و منادی صلح ودوستی درجهان گردند.