عضو شورای شهر تهران : استخدام ۳ برابری برای ۱۸ هزار پست سازمانی در شهرداری تهران

نگام ، سیاسی _ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در خصوص وضعیت نیروی کار در شهرداری تهران گفت: در حال حاضر شهرداری تهران با تورم شدید نیرو روبروست به گونه‌ای که برای حدود ۱۸ هزار پست سازمانی بیش از ۳ برابر در سال‌های اخیر نیروی مستقیم جذب و در ساختار شهرداری مشغول به کار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ مصاحبه روز گذشته مجید فراهانی در خصوص کارایی منابع انسانی شهرداری تهران بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت، او در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا توضیحات تکمیلی در این رابطه ارائه داد و گفت: تعداد کارکنان شهرداری در حال حاضر قریب به شصت و هشت هزار نفر است و منظور از کارکنان کسانی هستند که به انحای مختلف قرارداد استخدامی مستقیم با شهرداری تهران دارند.

وی خاطرنشان کرد: البته شهرداری تهران به نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر پرداختی دارد و فیش حقوق برای این تعداد صادر می‌کند که این مابه التفاوت مربوط به کارگران و برخی کارکنان پیمانکاران متعدد است که بخاطر عدم تضییع حقوقشان ماهانه مستقیما از سوی شهرداری به آنها پرداخت می‌شود و در نهایت از سرجمع پرداخت پیمانکار کسر می‌شود، لذا این ۱۳۰ هزار نفر در حال حاضر خانواده شهرداری تهران به حساب می‌آیند.

فراهانی تاکید کرد: ناگفته پیداست در حال حاضر شهرداری تهران با تورم شدید نیرو روبروست به گونه‌ای که برای حدود ۱۸ هزار پست سازمانی بیش از ۳ برابر در سال‌های اخیر نیروی مستقیم جذب و در ساختار شهرداری مشغول به کار شده‌اند که همین به معضلی جدی برای اولا کارایی سازمانی تبدیل شده و ثانیا به گران اداره شدن شهر انجامیده است.