مسلمان جایی میرود و الاغش جای دگر

جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت :
بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟
همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ، بالاخره
پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت :
آری من مسلمانم
جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا ، پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و
با هم چند قدمی از مسجد دور شدند ، جوان با اشاره به گله گوسفندان به پیرمرد
گفت که میخواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج
دارد ، پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد
خسته شد و به جوان گفت که به مسجد بازگردد و شخص دیگری را برای کمک با خود
بیاورد
جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید :
آیا مسلمان دیگری در بین شما هست ؟
افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده نگاهشان را به
پیش نماز مسجد دوختند ، پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت :
چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان
نمیشود !!!

آری متاسفانه این مشکل امروز بسیاری از متدینین کشور ما شده، بسیاری از این آقایون به اصطلاح مومن، هزار رفتار خلاف دین مبین اسلام از آنها سر میزند، اما بخاطر اینکه هر روز مسجد میروند و نماز میخوانند، به عنوان مومن و معتمد محل شناخته می شوند، در صورتی که بویی از اسلام به مشامشان نخورده است، اسلام در شرق است و الاغ آنها در غرب است، بسیاری از این اقایان هرگونه رفتار خلاف شرعی را در قالب نماز خواندن در مسجد توجیه می کنند، یکسال کلاهبرداری می کنند، محرم نذری می دهند، یکسال اموال مردم را به تاراج میبرند، شبهای قدر قران به سر می گیرند و توبه می کنند و برای کلاهبرداری سال آینده آماده می شوند.

مقصر آنها نیستند، مقصر اصلی متولیان دین و فرهنگ جامعه و مردم هستند که خود جیبهایشان را از اموال بیت المال پر کرده اند و شکمهایشان از مال حرام آمیخته شده است، دین مردم را هم به سخره گرفته اند، از دین و اسلام برای خود کیسه دوخته اند و  اموال و ایمان مردم را به تارج برده اند…….