دوره بزن دررو تمام شده است…..والله

در کشور دوست و همسایه چندین دسته بتدی سیاسی وجود دارد که ما سعی کردیم ابتدا آن را ساده سازی بنماییم بعد آن را بنمایانیم که از قضا ….

۱-آنهایی که می زنند  و می برند که ملقبند به دودره بازها

۲- آنهایی که می برند و می زنند که ملقبند به فشارکی ها

۳- آنهایی که نمی زنند و می برند که ملقبند به سبزها

۴-آنهایی که نمی برند اما می زنند که ملقبند به داش مشتی ها

۵- آنهایی که میزنند و می بندند که ملقبند به جریان انحرافی

۶- آنهایی که می بندند و می زنند که ملقبند به اسلاف فشارکی ها

۷- آنهایی که نه میزنند ونه می بندند ونه میبرندکه ملقبندبه دمشون گرم ها یا په په ها

۸-آنهایی که نمی بندند اما می زنند که ملقبند به ملقب ها

۹-آنهایی که نمی زنند اما می بندند که ملقبند حالا هر چی تو بگی

۱- ولش کن بابا کی به کیه! در چنین مملکتی کلا هر کی هر کیه!

یه دوستی میگفت ایران بهترین کشور توی دنیاست که بتونی به راحتی پول در بیاری به راحتی به قدرت برسی و به راحتی به همه آرزوهات برسی، یعنی اینکه هرکی هرکیه،….البت از دوستان خواننده عزیز عذرخواهی می کنیم.

ولی انصاف نیست خوبی های سیستم بروکراسی ایران رو نادیده بگیریم، باور کنید من خودم اداره رفتم که صدنفر پرسنل داشته، اما سگ صاحبشو نمیشناخته، مفیدترین کاری که دوستان کارمند انجام میدادند، خوندن روزنامه و چرت زدنهای مرغوب بود، زد و بند ها و بگیر ببندها فوق العاده است، طرف یه آدم لات اوباشه، فردا میشه مشاور جناب احمدی نژاد، طرف مداح بوده و در بهترین حالت و مراسمش، پانزده نفر شرکت ورزیدن، یک شبه میشه بازرس شهرداری تهران…..خلاصه خیلی اوضاع خوبیه، به راحتی میشه هم پولدار شد هم شوخی شوخی رئیس جمهور… البته این وسط سر مردم بی پناه و ستم دیده ی ایران همیشه بی کلاه می مونه و باید ظلم این اوباش ها رو تحمل کنن…

تفسیر نوشت مطلب:

دو نفر دزد خری دزدیدند

سر تقسیم به هم جنگیدند.

 آن دو بودندچوگرم زد و خورد

دزد سوم خرشان را زد و برد

((ایرج میرزا))

پ بالتازار