نمایش سیرک برای کودکان سوری در ترکیه

نگام، بین الملل – گروه سیرک فرهنگسرای ماردین مزوپوتامیا برای کودکان پناهجوی سوری در استان کیلیس ترکیه نمایشی مفرح برگزار کرد.

گروه سیرک فرهنگسرای ماردین مزوپوتامیا با همکاری مدیریت مرکزی حوادث اضطراری ترکیه « آفاد» و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد « یونیسف» اقدام به نمایش سیرک برای کودکان سوری در استان کیلیس کردند.

در این نمایش علاوه بر کودکانی که به دلیل جنگ داخلی از سوریه گریخته و در اردوگاه های ترکیه پناه گرفته اند، زنان نیز شرکت کرده و از تماشای آن لذت بردند.

در اردوگاه های پناهجویی کیلیس علاوه بر ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی با همکاری و حمایت سازمان و بنیادهای مختلف برنامه های متعددی برای تسکین آلام آنها برگزار می شود.