نامه خر قبرسی از ایران به همسرش در قبرس

همسرعزیزتر از کاه و یونجه سلام

مرا غمی نیست جز نبودن تو در کنارم هنگام چرا و خوردن کاه و یونجه های اصل و مرغوب ایرانی

اینجا روز اول مرا به جایی بردند که خرهای نسبتا چاق و چله و دارای خدم و حشم در آنجا مشغول به کار بودند و از عجایب روزگار و مردم ایران اینکه این خرها ساعت ها مینشینند و عرعر میکنند و برای مردم ایران تصمیم میگیرند و قانون وضع میکنند .

اما عجیب تر از آن اینکه تعدادی خر بزرگ و نرتر وجود دارد که میتواند به قوانینی که خرهای قبلی تایید کرده اند خرده بگیرند و آن قوانین را باطل کنند.اگر کسی هم به آنان خرده بگیرد و دلیل و مدرک بخواهد میگویند ما تشخیص داده ایم که این قانون از نظر شرعی و فقهی مشکل دارد.

به تمام یونجه های دشتهای ایران نباشد به کاه مرغوب گندمش قسم باور نمیکنی اینجا چه خر تو خری است.

اگر بودی یک دل سیر عرعر میکردی و با سم چنان بر فرق سر این خرها میزدی که دیگر ننشینند و برای مردم ایران قانون جدید و خردرآوردی نترانشند.

آخر کدام خر می آید یک شهروند را بخاطر داشتن دین و مذهب و عقیده از خدمتگذاری به مردم شهرش محروم کند؟

آخر بگو خرجان تو بنشین و علفت را بخور
چرا چهار سم میروی در زندگی مردم ؟

خرجان مگر تو خودت زندگی نداری؟

…ببخش همسرجانم سرت را درد آوردم.

دعا کن بتوانم هزینه تاسیس سازمان خرهای کشورهای خرخیز را از این خرهای عزیز بگیرم تا کاری برای تو و کره خرهایمان جور شود و اصطبلمان پر از یونجه های مرغوب باشد.

همراه با نامه چندکیلو یونجه مخصوص از خرهای اعظم اینجا به عنوان تبرک برایت میفرستم بخور و به حال خرهای اعظم دعا کن چون میگذارند ما خرهای دیگر کشورها آزادنه و مفت مفت و برای تبلیغ و تایید بودن دموکراسی در ایران مجانی از دشت های یونجه ایران بخوریم و بچریم و هرقدر هم بخواهیم برای خانواده با هواپیماهای مسافربری بار و یونجه بفرستیم .

مراقب خودت باش عشقم
عرعرعرعرعرررررر

 

نویسنده:محمدهادی(میثم)بازیاری